Sertifikati

Šta je sertifikacija

Sertifikacija je postupak kojim treća strana daje pisano uverenje da je proizvod, proces ili usluga usaglašen sa određenim zahtevima.

Tehnis

Posle završenog kursa za odabrano zanimanje, svaki polaznik dobija uverenje odnosno sertifikat o stručnoj osposobljenosti za isto zanimanje. Kako bi postupak dobijanja sertifikata bio upotpunjen neophodno je da polanik ispuni sledeće uslove:
1. Izvrši upis u edukativni centar Školarac
2. Usaglašavanje sa nastavnim planom i programom (potrebno vreme za obuku i ispit)
3. Učenje teorijskog dela zanimanja samostalno ili sa predavačem, gde je prethodno dobio neophodne skripte ili udžbenike iz istog zanimanja
4. Praktičan rad koji obavlja samostalno ili sa predavačem
5. Polaganje završnog ispita teorijski i praktično

Uverenjem odnosno sertifikatom se potvrđuje znanje polaznika koje je stekao na kursu. Kurseve održavaju kvalifikovani predavači iz njihovih zanimanja. Sam kvalitet kursa se ogleda u kvalitetu predavača (kako teorijskog tako i praktičnog rada, jer to često nije isti predavač) koji ume na najjednostavniji način  da prenese znanje polazniku. Sertifikati jedne organizacije su priznatiji od drugih organizacija u najvećem broju slučajeva ukoliko sami polaznici pokazuju odlična znanja i veštine za obavljanje određenih vrsta poslova.
Konstantno učenje i vežba za vreme trajanja kursa su jedini put ka dobijanju sertifikata bilo kog usmerenja.

Razlika izmedju sertifikata i uverenja

Uverenja o proveri znanja se izdaju samo na osnovu provere teorijskog znanja polaznika iz odabranog zanimanja.
Sertifikat obuhvata potvrdu da su polazniku proverena teorijska i praktična znanja iz odabranog zanimanja. Sertifikat spada u grupu potvrde neformalnog obrazovanja bilo kod polaznika. Sam sertifikat ne podiže stepen stručne spreme, ali dokazuje o stručnoj osposobljenosti određenog zanimanja kod poslodavca i drugih institucija.

Polaganje