obuka u pripremi…

Izrađujemo:

  • Obuke zaštite od požara za sve zaposlene
  • Planove evakuacija od požara
  • izrađujemo uputstva za postupanje u slučajevima požara kao i obučavanje zaposlenih u tim situacijama
  • Pravila zaštita od požara kao i sanacione planove

 

Plan zaštite od požara se odnosi na tehničku opremljenost, obučenost zaposlenog kadra, organizacija preventivnih mera zaštite od požara, dežurstva i lica koja sprovode zaštitu od požara.

Ukoliko je poslodavac razvrstan  I ili u II kategoriju ugroženosti od požara u obavezi je da izradi plan zaštite od požara prema Zakonu o zaštiti požara.

Poslodavac mora da obezbedi evakuacioni put, uputstvo za postupanje u slučajevima od požara, obezbedi dovoljan broj PP aparata, kao i uređaja za gašenje požara.

Ono što je veoma bitno to je da se osoblje dobro obuči kad nastane požar. Mi izvodimo simulacije požara u vašem preduzeću da vidimo kako će zaposleni reagovati u tim slučajevima.

Zapamtite da nije isto gasiti nastali požar kada gori papir, drvo, el.instalacije, razni tipovi gasova ili tečnosti. Ne može se prosto sve gasiti vodom ili PP uređajima. Stoga zaspoleni moraju biti adekvatno obučeni od licenciranih predavača.

Takođe veoma je bitno da znate da se požar gasi tako što se smanjuje temperatura predmeta koji gori i to je jedini cilj kada pristupamo gašenju požara.

Svaki požar da bi nastao ima tri uslova:

  • Pristustvo gorive materije (drvo, gas, papir, plastika i slično)
  • Izvor (cigareta, upaljač, varnica, šibica, drugi vidovi energije)
  • Oskidator (vazduh, koji potpomaže požar)

Ukoliko jedan od navedena tri uslova eleminišemo, do požara neće doći. Međutim mi smo u svakodnevnom životu stalno okruženi nabrojanim stvarima tako da je na nama da znamo kako sa istim postupati.

guarantee-largeCena usluga:

Sve usluge koje pružamo u okviru protivpožarne zaštite zavise od veličine preduzeća, broja zaposlenih, delatnosti preduzeća.

Na osnovu navedenih podataka šaljemo vam ponudu za saradnju. Garantujemo da ćemo vam dati najbolju ponudu za vaše preduzeće i najviši kvalitet izrade iste!

 


 

Sadržaj izvođenje protivpožarne obuke:

Uzroci nastajanja požara:

1. Požari i način prenosa toplote i to: provođenjem (kondukcijom), dodirom (konvekcijom) i zračenjem (radijacijom).

2. Osnovni uzroci nastajanja požara: direktan dodir sa plamenom ili užarenim materijalom; električna struja; zavarivanje, rezanje i lemljenje; statički elektricitet; atmosferski elektricitet; samozagrevanje i samozapaljivanje; toplotno delovanje sunca; mehanička energija i paljevina.

Gašenje požara

1. Metode gašenja požara.

2. Sredstva za gašenje požara: voda, pena, prah, ugljen-dioksid, haloni i priručna sredstva za gašenje požara.

3. Mere zaštite pri gašenju požara.

4. Protivpožarna oprema: ručni i prevozni protivpožarni aparati – podela, namena, aktiviranje i rukovanje; postavljanje, čuvanje i kontrola aparata za gašenje požara; hidrantska mreža – hidranti, i oprema.

Savremeni tehnički sistemi za otkrivanje i gašenje požara

1. Otkrivanje i dojava požara: automatski javljači požara – jonizacioni, termički i optički; ručni javljač požara; prenosni putevi i signalne centrale.

2. Savremena oprema i metode gašenja požara: izbor tipa stabilnih instalacija za gašenje požara – stabilne instalacije za gašenje požara vodom, penom, prahom, ugljen-monoksidom i halonom.

Prijava

 

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

protivp

rsz_uverenje

Posedujemo i neophodno rešenje za izvršavanje obuka i sprovođenje mera zaštite od požara